top of page

Key switch

สามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน คีย์สวิตซ์ได้ที่นี่

BR_3 Key switch.png
BR_4 Key switch.png

คียสวิตซ์ 3 ตำแหน่ง

คียสวิตซ์ 4 ตำแหน่ง

BR_5 Key switch.png
ประตูอัตโนมัติ ETERNA 150 LABEL.png

คียสวิตซ์ 5 ตำแหน่ง

Manual
ETERNA 150

ประตูอัตโนมัติ Key Selector switch.png
BC_Key Switch PGS-C.png

คู่มือการใช้งาน
Key switch PGS-CL

คู่มือการใช้งาน
Key switch PGS-C

Program switch

สามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน โปรแกรมสวิตซ์ได้ที่นี่

ประตูอัตโนมัติ Net DS system1.png
ประตูอัตโนมัติ Tormax
ประตูอัตโนมัติ APS N20.png
BC_Manual Program Switch APS-A10.png

คู่มือการใช้งาน
Program Switch APS-A10

Manual
NET DS System

คู่มือการใช้งาน
APS-N20

Program switch ประตูอัตโนม้ติ
iMOTION

bottom of page