top of page
Cover-M238-Sensor.png

Special Room Switch

เซ็นเซอร์สำหรับห้องน้ำ หรือสถานที่ ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยความพิเศษของสวิตซ์เหล่านี้คือสามารถเลือกเป็นโหมดล็อคประตูในระหว่างมีผู้ใช้งานอยู่ด้านใน และจะมีไฟแจ้งเตือนสถานะให้ด้านนอกทราบว่ามีผู้ใช้งานและ ผู้ใช้งานด้านนอกไม่สามารถเปิดประตูเข้าไปด้านในได้

You can download the TGD catalog of automatic door systems here.

ประตูอัตโนมัติ M-238-No-touch.png
6_WHD1 Thai.png

สวิตซ์มือโบก รุ่น M 238
สำหรับห้องน้ำ

สวิตซ์ปุ่มกด รุ่น Multipurpose
สำหรับห้องน้ำ

bottom of page